Palvelusopimus

 

Aitoplay suoratoistopalvelun palvelusopimus kanavaomistajille. Hyväksymällä tämän palvelusopimuksen kanavaomistaja sitoutuu Aitoplay suoratoistopalvelun sopimusehtoihin sisällön esittämistä ja jakamista varten.

 

1.    Osapuolet

 

Palvelusopimuksen osapuolet ovat:

 

1.1.        Palveluntarjoaja

 

Scons Oy, aputoiminimi: Aitoplay (jäljempänä Palveluntarjoaja)

Y-tunnus: 0806892-3

Rekisteröity tavaramerkki: Aitoplay

Kotipaikka: Espoo, Suomi

Verkkosivusto: www.aitoplay.com

Sähköposti: info@aitoplay.com

 

1.2.        Kanavaomistaja

 

Nimi:  (jäljempänä Kanavaomistaja)

Y-tunnus/ henkilötunnus:

Postiosoite:

Sähköpostiosoite:

Puhelinnumero:

 

Osapuolet kumpikin erikseen ”Osapuoli” ja yhdessä ”Osapuolet”.

 

Allekirjoittamalla tämän palvelusopimuksen, Kanavaomistaja sitoutuu sopimukseen Palveluntarjoajan kanssa tässä sopimuksessa mainittujen ehtojen mukaisesti.

 

2.    Kuvaus palvelusta

 

Aitoplay on Palveluntarjoajan omistama ja hallinnoima suoratoistopalvelu, joka mahdollistaa Kanavaomistajan luoda oman kanava suoratoistopalveluun ja jakaa videomateriaalia kanavan kautta tilaajille maksua vastaan. Kanavaomistajan määrittelee kanavalleen kuukausi- tai kertamaksun, jonka tilaajan tulee maksaa saadakseen kanavan katseluoikeuden. Palveluntarjoaja voi tarjota myös muita palveluita Kanavaomistajalle. Palveluntarjoajalla on kaikki immateriaalioikeudet palvelussa esitettäviin sisältöihin. Kanavaomistajuus edellyttää tämän sopimuksen ehtojen hyväksymistä.

 

Kanavaomistaja toimii itsenäisenä palveluntarjoajana, joka välittää sisältöä Palveluntarjoajan omistaman ja hallinnoiman suoratoistopalvelun kautta. Kanavaomistaja ei ole työsuhteessa Palveluntarjoajaan nähden.

 

2.1.        Kanavalle ladattavan materiaalin vaatimukset

 

Kanavalle ladattavat materiaalivaatimukset on kuvattu sivulla www.aitoplay.com. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa esitettävien sisältöjen materiaalivaatimuksia tarvittaessa.

 

2.2.        Kuvaus sisällöstä

 

Palveluntarjoaja tavoitellee kanavaomistajia eri toimialoilta, jotka tuottavat kanavalleen haluamaansa videosisältöä, poislukien kohdassa 2.2.1. mainittua sisältöä.

 

2.2.1.   Kanavalle ei saa ladata materiaalia, joka:

– loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia

– loukkaan henkilön yksityisyyttä

– loukkaavan ihmisryhmiä

– johon Kanavaomistajalla ei ole yksinomaisia immateriaalioikeuksia

– sisältää pornografista materiaalia

– jonka voidaan katsoa rikkovan minkä tahansa maan lakia.

 

3.    Osapuolten velvollisuudet

 

3.1.        Palveluntarjoajan velvollisuudet ja oikeudet

 

Palveluntarjoajan velvollisuus on tarjota toimiva suoratoistopalvelu, jonne Kanavaomistaja voi ladata videosisältöä ja joita tilaajat voivat tilata. Palveluntarjoajan muut velvollisuudet ovat:

– tulouttaa Kanavaomistajan osuus kanavamyynnistä kohdassa 4.2. mainituin ehdoin tämän sopimuksen voimassaoloaikana

– tarjota maksupalvelu itse tai kumppaniverkostonsa kautta palveluna

– saatuaan ilmoituksen, poistaa kohtuullisessa ajassa sellainen kielletty kanava, ohjelma ja/tai jakso, joka on mainittu kohdassa 1.3.1.

 

Mikäli Kanavaomistaja huomaa, että Palveluntarjoaja ei täytä velvollisuuttaan, on hänellä velvollisuus huomauttaa tästä asiasta Palveluntarjoajaa ja Palveluntarjoajan velvollisuus on korjata tämä asia kohtuullisessa ajassa.

 

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea palvelu tai poistaa Kanavaomistajan sisältö tai käyttäjätili, mikäli epäillään, että tämän sopimuksen ehtoja tai kulloinkin voimassa olevia lakeja on rikottu.

 

Palveluntarjoajalla on yksinoikeus kanavasisällön esittämiseen ja oikeus hyödyntää Kanavaomistajan kanavalla olevaa sisältöä markkinointitarkoituksissa.

 

3.2.        Kanavaomistajan velvollisuudet

 

Kanavaomistaja on itse vastuussa kaikista tekijänoikeuksista sekä kaikista tekijänoikeusloukkauksista. Kanavaomistajan velvollisuutena on varmistaa, että hänellä on kaikki tekijänoikeudet jakamaansa sisältöön. Kanavaomistajan muut velvollisuudet ovat:

– varmistaa, että kanavalla ei esitetä missään muodossa kohdassa 2.2.1. mainittua sisältöä.

– täyttää palvelun rekisteröitymisen ja kanavan luonnin yhteydessä kaikki tiedot oikein ja totuuden mukaisesti.

– maksaa itse palkkiostaan aiheutuvat mahdolliset verot ja vironomaiskulut

– ilmoittaa kanavan perustamisen yhteydessä arvonlisävero totuuden mukaisesti.

– maksaa Palveluntarjoajalle alustamaksu, kuukausimaksu ja lisäpalvelut tämän sopimusten ehtojen mukaisesti

 

Mahdollisissa epäselvissä tilanteissa Palveluntarjoaja avustaa viranomaisia väärinkäytösten selvittelyssä.

 

4.    Hinnat ja tuotonjako

 

4.1.        Hinnoittelu ja arvonlisävero

 

Kanavaomistaja määrittelee kanavalleen kerta- tai kuukausimaksun, jonka tilaajat maksavat tilatakseen kanavan ja jonka reunaehdot on ilmoitettu osoitteessa www.aitoplay.com. Kanavaomistajan määrittelemä hinta pitää sisällään voimassa olevan arvonlisäveron. Kanavaomistaja on itse vastuussa arvonlisäveron määrän oikeallisuuden ilmoittamisesta.

 

4.2.        Tuotonjako

 

Kanavaomistajan osuus tilaajilta veloitettavasta osuudesta on 95% (alv 0%) ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Molemmat Osapuolet vastaavat oman pankkinsa kuluista. Kanavan tilauksista saadut tuotot tuloutetaan Kanavaomistajan pankkitilille kootusti kerran kuukaudessa. Tuloutuspäivä on seuraavan kuukauden 15 päivä tai 5 arkipäivää sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on saanut suorituksen maksupalveluntarjoajalta.

 

5.    Palvelun hinnoittelu

Palvelun hinnoittelu löytyy osoitteesta www.aitoplay.com.

5.1.        Alustamaksu

 

Kanavaomistaja maksaa Palveluntarjoajalle alustamaksun kanavan avauksen yhteydessä. Alustamaksu oikeuttaa Kanavaomistajan omaan kanavaa Aitoplay suoratoistopalvelussa ja se pitää sisällään 10 Gt tallennustilaa videoille. Lisätallennustilat veloitetaan erikseen tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

 

5.2.        Ylläpitomaksu

 

Ylläpitomaksu on toistuva veloitus, joka veloitetaan automaattisesti Kanavaomistajan tililtä laskutusjakson ensimmäisenä päivänä. Ylläpitomaksulla Palveluntarjoaja ylläpitää suoratoistopalvelu alustaa.

 

Palveluntarjoajalla on oikeus pidättää ylläpitomaksu Kanavaomistajan palkkiosta, mikäli ylläpitomaksua ei saada veloitettua Kanavaomistajan tililtä tai Kanavaomistaja ei ole muuten suorittanut kuukausimaksua kymmenen päivän sisällä eräpäivästä eikä palvelua ole irtisanottu tässä sopimuksessa mainittujen ehtojen mukaisesti. Tässä tapauksessa Palveluntarjoaja pidättää myös 15 euron myöhästymis- ja käsittelymaksun.

 

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Kanavaomistajan kanava, mikäli ylläpitomaksua ei suoriteta ajallaan eikä sitä saada määräaikaan mennessä pidätettyä Kanavaomistajan tuloutuksesta. Kanava avataan uudestaan, kun kuukausimaksu ja muut mahdolliset maksamattomat maksut on saatu veloitettua.

 

5.3.        Lisäpalvelut

 

Kanavaomistaja voi tilata lisäpalveluita aitoplay suoratoistopalvelusta tai kirjallisesti. Tilausprosessi käynnistyy, kun Kanavaomistaja on maksanut tilauksen. Voimassa olevat lisäpalvelut ja niiden ehdot on kulloinkin mainittu aitoplay suoratoistopalvelussa. Lisäpalvelut saattavat vaikuttaa kohdassa 4.2. mainittuun Kanavaomistajan prosenttiosuuteen.

 

6.    Käyttöehdot

 

Aitoplayllä on oikeus muuttaa palvelun käyttöehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

 

7.    Salassapito

 

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki tämän sopimuksen yhteydessä tietoonsa saamat toisen Osapuolen liike- ja ammattisalaisuudet sopimussuhteen aikana ja myös sen päättymisen jälkeen sekä olemaan ilmaisematta tällaisia tietoja kolmansille Osapuolille ilman toisen Osapuolen suostumusta.

 

8.    Sopimuksen muuttaminen ja siirtäminen

 

Tätä Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti siten, että molemmat Osapuolet ovat hyväksyneet sen allekirjoituksellaan. Kanavaomistajalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia osaksikaan kolmannelle Osapuolelle ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Palveluntarjoaja voi siirtää tämän sopimuksen siihen perustuvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle Osapuolelle ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kanavaomistajalle.

 

9.    Ylivoimainen este

 

Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa toiselle Osapuolelle viivästyksestä tähän Sopimukseen perustuvien velvollisuuksiensa täyttämisessä tai siitä, että velvollisuudet jäävät kokonaan täyttämättä siinä määrin kuin viivästys tai velvollisuuden täyttämättä jättäminen johtuu Ylivoimaisesta Esteestä (kuten alla on määritelty). Sen Osapuolen, jonka Sopimuksen mukaisiin velvollisuuksiin Ylivoimainen Este vaikuttaa, tulee antaa viipymättä kirjallisesti ilmoitus toiselle Osapuolelle Ylivoimaisesta Esteestä ja sen arvioidusta kestosta. ”Ylivoimainen Este” on Osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva tapahtuma, joka tapahtuu Sopimuksen voimaantulopäivän jälkeen ja joka ei ollut kohtuudella ennakoitavissa Sopimuksen voimaantulopäivänä ja jonka vaikutuksia ei voida välttää ilman Osapuolelle koituvia kohtuuttomia kustannuksia ja/tai ajan menetystä. Ylivoimainen Este käsittää rajoituksitta valtion sääntelyn, tulipalot, luonnonkatastrofit, työtaistelutoimenpiteet, onnettomuudet, kauppasaarrot, mellakat, pandemian tai paikallisen epidemian, luonnonilmiöt tai muun samankaltaiset syyt. Jos Ylivoimainen Este aiheuttaa Osapuolen viivästyksen tai velvollisuuden täyttämättä jättämisen, joka jatkuu kolmenkymmenen (30) päivän ajan tai pidempään, molemmilla Osapuolilla on oikeus päättää sopimus välittömästi ilman siitä seuraavaa minkäänlaista vastuuta toiselle Osapuolelle.

 

10.     Keskeytysoikeus

 

Palveluntarjoaja voi milloin tahansa keskeyttää tämän Sopimuksen kohteena olevan toiminnan antamalla siitä kirjallisen ilmoituksen Kanavaomistajalle. Keskeytys tulee voimaan siitä hetkestä, kun Kanavaomistaja on vastaanottanut ilmoituksen. Mikäli keskeytys johtuu sopimusrikkomuksesta ei Palveluntarjoaja ole velvollinen korvaamaan kuukausilaskutuksen ylimenevää osaa.

 

11.     Sopimuksen kesto ja päättäminen

 

Tämä Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja se voidaan päättää ilman irtisanomista kuluvan laskutuskauden loppuun asti. Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään ennenaikaisesti valitsemanaan ajankohtana Kanavaomistajalle annettavalla kirjallisella ilmoituksella, mikäli Kanavaomistaja rikkoo tämän Sopimuksen ehtoja. Palveluntarjoajalla on yksinoikeus esittää Kanavaomistajan videosisältöjä 6 kuukautta tämän sopimuksen päättymisen jälkeen sekä hyödyntää niitä markkinointitarkoituksissa.

 

12. Sovellettava laki

 

Tähän sopimukseen sovellettaan Suomen lakia.

 

13.     Erimielisyydet

 

Kaikki mahdolliset tätä Sopimusta koskevat erimielisyydet, joita ei ole voitu Osapuolten välisin neuvotteluin ratkaista, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ensisijaisesti suomen kielellä.

 

14.     Sopimussakko

 

Mikäli Kanavaomistaja syyllistyy sopimusrikkomukseen, on Kanavaomistaja velvollinen maksamaan Palveluntarjoajalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneet kulut ja kustannukset toteutuneen mukaisesti.

 

15.    Sopimuksen voimassaolo

 

Tämä sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Sopimuksen päättymispäivä: Kunnes osapuoli irtisanoo sen tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti